Хашимбек Халиков (hakikov) wrote,
Хашимбек Халиков
hakikov

Categories:

ИЛТИМОСЛАРИГА - УЗБЕКЧА ЁЗИНГ БИЗ ТУШУНМАЙМИЗ , МАРХАМАТ !

Баъзида хаёт биздан сурамасдан хар томонга етаклайди . Мен ёктирмайман бир нарсани , яъни тентакни мени устимдан рахбарлик килишини . Купинча катта лавозимдаги амалдор , узидан кегинги пагонага тентакни рахбар килиб куйди . Сабаби уз уриндигини йукотишдан куркади . Мен шу сабабли мустакил иш куришни афзал кураман . Менда доимо бита масала бор , качонки илмий муассаса рахбари билан сухбатлашдик , орадан бир хафта утмай оила азолари билан таништиришга утади ва кизалоклари ёшми , ёки иккита фарзанд онасими , узини турмушга чикиш хохиши билдиради . Ёш менда катта ку ? Хе бузокдан афзалсизку ,хазил тарзида .
Нима учун бундай гаплар - сабаби Назарий олимлар ва Практиклар уртасида катта фарк бор . Мен куп масалани тезда бархам килсам , уларга маблаг ажратилиши , режалаштириш , планга критиш ва хоказолар окибатида , мен учун бир хафта булса улар учун камида 5 йил керак . Мен хоизирги кунда Илмий Янгиликни очдим , буни руйхатдан утказиш керак . Агар Академия оркали булса , улар менга рахбар тайинлаши , бир неча макола эълон килиш ва яна бир неча йил рахбарни ортидан патакни судраб юришим керак булади . Мен бу йиллар ичида химоя килинаётган ихтиролар буларни барчасини урнини бажаради . Ихтиро патентлари дисертация урнини босади . Мен кулга патентларни олганимдан кегин бемалол эълон килишим мумкин . Мен тулик урганиб чикдим ва куланиши устида иш олиббораётирман . Бу инсон фаолиятида катта ахамиятга эга . Куп шифолаш методикасини узгартиришга тугри келади . Хозирги кунда курилаётаг ва куланилаётган методика кам фойдали булиб аксари факат зарар келтираётир . Яна мамлакатларда катта фойда олиш максадида ,усимликларга Мутагенлар кулаб уларни Генномодулирован ГМО сифатида истемол учун кенг таркатаётир . Окибатида жуда куп касаликлар ва Даунлар дунёга келаётир . Уларни эса саклаш ва даволаш хам жуда катта маблаг талаб килади . Мана куриладики Саховат учун , яни савоб учун сариф жойлари пайдо булаётир . Бу мамлакатларни бджетига , ва одамларни кисасига ката зарар келтиради . Бир вакитда бундай жиноят муалифларига даромад келтиради мумайгина !
Мен бир неча киска статья ёзган эдим бир оз шов шув булди узаро . Олдин узлари такидлаб келган статьяларини тезда узгартиришди . Дунё Согликни Саклаш ва Британия олимларини баъзилари давога утдики 10 йиллаб бу иш юзасидан иш килаётирмиз деб . Ха иш олиб боришаётир , лекегин мохиятини тушуниб етишгани йук , ва бир вакитда пора хисобига хакикатни яширишади . Мен медодикани аник биламан , факат хали когозга туширганим йук . Мен хозир одамларни даволашим мумкин , лекегин бу нотугри йул булади . Методикани Шифохоналарга кучириш керак булади , булмаса Чумакга ухшаб - Чмоклаб Сувни сехирлагандек булиб колаберади . Факат фрибгарлар даромад олиш учун фойдаланадиган холат булади . Яна мен Медик эмас , халкда бекорга айтилмайди - Чумчук суйсада Касоб суйсин деб ! Куланилаётган методикани эффектини лабаратория Анализлари оркали тасдикланиши керак булади . кучани одамлар билан тулдириб олиш билан эмас ! Хаммаларингга соглик тилаб Келаётган Байрамларинг билан .
( Мен бу хакида нима сабабдан айтиб утдим . Качон мен бир масалани ечдим дегунча кариндошларни одати бор , Узбекистонга ёрдам керагу ,мана шундай ишлар бор ва хакозо . Аслида узларини максади булиб чикади . Бугун хам эрталаб бир парихон кампир телефон килиб шундай масалада гап бошлади . Мени бошкаришга харакат килаётган эди . Хайирлашиб куя колдим . Орзу яхши нарса ,лекегин кучада иш килиб булмайди , яна бекорга сизга биров сув хам бермайди . Неча марта бориб маблаг сарифлаб кучада итдек сарсон булдим . Мен яхши биламан - Олиб кирдириб олсак булди , кегин кисак узи ташлаб чикиб кетади , узаро шундай сухбатларини . Ёш хам анчага бориб колди , 20 да эмас Чопкилаб бориб ,хайдаса яна оркага кайтгани . Аввало таклиф булиши керак . Менга таклиф булган эди , Узбекистонга борганда 1996 йилда Германия ва АКШдан бир ойга 50 минг дол иш хаки Вилла , хар кандай янгиликни сотиб олиш Аукцион оркали Оилавий барча харажат компания хисобидан ! Тугулган ватан деб ,охирида барча обруни йукотиб , оилани вайрон килиб бир тийинсиз кучада колишга тугри келди ! Сабаби барча партнерлар бор нарсани сотиб кочишган четга .Хуш бундай иш керакми ? )
Subscribe

Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments